Τοποθεσία

Αθήνα
ΑΘΗΝΑ

31st EURAPS ANNUAL MEETING

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 - Σάββατο, 29 Μαΐου 2021

Γενικού Ενδιαφέροντος

EURAPS 2021

27-29 Μαΐου 2021

Τόπος Αθήνα

More info www.euraps.org