Τοποθεσία

Athens
Athens

6th NASCE Scientific Meeting

Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2022 - Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022

Συνέδρια

6th NASCE Scientific Meeting

6-9  Σεπτεμβρίου, 2022

Τοπος Divani Caravel, Αθήνα

Nasce 2022

Faculty

Welcome and invitation letter

Program, Program

Train the trainer course

Website  συνεδρίου: www.nascescientificmeeting2021.gr

Υποβολή εργασιών: www.nascescientificmeeting2021.gr/abstracts

Εγγραφές: www.nascescientificmeeting2021.gr/registrations/