ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

[Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύμφωνα με τα όσα έγιναν δεκτά κατά την ΓΣ της 18-1-2014]

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό σε μορφή αρχείου PDF.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ίδρυση - Eπωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με έδρα την Αθήνα και περιφέρεια δράσης όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Η σφραγίδα του Σωματείου φέρει κυκλικά μεν την επωνυμία του Σωματείου, στο κέντρο δε την προτομή της Αφροδίτης της Μήλου.

Η ΕΕΠΕΑΧ διατηρεί διαδικτυακό τόπο (website) με ηλεκτρονική διεύθυνση www.hespras.gr.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της Επιστήμης της Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής και της Αισθητικής Χειρουργικής στην Ελλάδα και των ευρύτερων επαγγελματικών σκοπών των μελών της, η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθμιση του επαγγέλματος του Πλαστικού Χειρουργού και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 3

Ο σκοπός αυτός θα επιδιώκεται με κάθε είδους δραστηριότητα, ενδεικτικά δε:

α. Με την διάδοση και ενίσχυση της έρευνας με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο επί θεμάτων που σχετίζονται με την Χειρουργική γενικά.

δ. Με την έκδοση περιοδικών ή άλλων εντύπων, βιβλίων κ.λ.π., στα οποία θα δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες επι θεμάτων Πλαστικής Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής.

ε. Με την συνεργασία ή συμμετοχή του Σωματείου σε άλλα Ιατρικά Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Σωματεία ή Εταιρείες και ιδιαίτερα στις Διεθνείς Εταιρείες Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής.

στ. Με την δημιουργία κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των μελών με σκοπό την εξυπηρέτηση και προαγωγή της Επιστήμης της Πλαστικής Χειρουργικής.

ζ. Με την εποπτεία για την πιστή τήρηση των Νόμων και Κανονισμών που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των Πλαστικών Χειρουργών, όπως απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος προσαρτάται στο παρόν καταστατικό.

η. Με την δημιουργία και οργάνωση ειδικών τμημάτων ή επιτροπών επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της Πλαστικής Χειρουργικής, στα οποία θα ανήκουν εκείνα από τα μέλη τα οποία θα ασχολούνται ή θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτά. Τα τμήματα ή οι επιτροπές αυτές θα έχουν σαν σκοπό την διάδοση και ενίσχυση της έρευνας στον τομέα τους και θα συμμετέχουν στις αντίστοιχες Διεθνείς οργανώσεις.

θ. Με την εκπροσώπηση των ειδικών επαγγελματικών συμφερόντων όλων των Ελλήνων Πλαστικών Χειρουργών σε δημόσιες αρχές, ιατρικούς και λοιπούς οργανισμούς και ασφαλιστικά ταμεία.

ι. Με την εκπροσώπηση του κλάδου έναντι του κοινού και των μέσων επικοινωνίας σε επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα.

ια. Με την παροχή συμβουλών σε κάθε είδους υποστήριξη στα μέλη της επί επαγγελματικών υποθέσεων.

ιβ. Με την παροχή νομικής υποστήριξης και κάλυψη σε όλα τα Μέλη για κάθε επαγγελματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

ιγ. Με τη διασφάλιση της ποιότητας της βασικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην Πλαστική Χειρουργική καθώς και της δια βίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης όλων των Πλαστικών Χειρουργών της Ελλάδος.

ιδ. Με την αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους αρμοδίους κρατικούς φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ, κ.λ.π.), για τη θέσπιση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού.

ιε. Κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που θα προάγει τα θεμιτά και επιστημονικά συμφέροντα των Μελών της και θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη - Υποχρεώσεις και Δικαιώματα αυτών. Τμήματα

ΑΡΘΡΟ 4

Μέλη του Σωματείου δύναται να είναι Έλληνες και Αλλοδαποί ιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα. Διακρίνονται δε τα μέλη σε:

α. Τακτικά, β. Ομότιμα, γ. Αντεπιστέλλοντα, δ. Επίτιμα, ε. Πάρεδρα.

Σαν ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται οι γιατροί που ασκούν το επάγγελμα στην Ελλάδα και έχουν την ειδικότητα του Πλαστικού Χειρουργού.

Σαν ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ανακηρύσσονται τα αποσυρόμενα από την ενεργό δραστηριότητα τακτικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ.

Σαν ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται οι Πλαστικοί Χειρουργοί που κατοικούν στην αλλοδαπή.

Σαν ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται Έλληνες και Αλλοδαποί ιατροί οπουδήποτε και αν κατοικούν οι οποίοι συνέβαλαν ή συμβάλλουν με οιονδήποτε εξέχοντα τρόπο στη επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Σαν ΠΑΡΕΔΡΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται Έλληνες ή αλλοδαποί ειδικευόμενοι της Πλαστικής Χειρουργικής, που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουν περατώσει τον χρόνο ειδίκευσης στην Γενική Χειρουργική και έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους στην Πλαστική Χειρουργική.

ΑΡΘΡΟ 5

α. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν σαν Τακτικά μέλη, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που προσαρτάται στο παρόν καταστατικό, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από υπόμνημα της επιστημονικής τους σταδιοδρομίας και πρόταση προς εγγραφή δύο τουλάχιστον τακτικών εν ενεργεία (εχόντων δικαίωμα ψήφου) μελών. Το προς εγγραφή νέο Τακτικό Μέλος, υποχρεούται όπως παρευρίσκεται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συζητείται η αίτηση του. Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής αποφασίζεται με ανοικτή ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αρνητικής ψήφου από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση εγγραφής παραπέμπεται στην προσεχή Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού.

β. Για την εγγραφή μελών ως Επίτιμων ή Αντεπιστελλόντων απαιτείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω, η σχετική όμως πρόταση πρέπει να γίνει από πέντε τουλάχιστον τακτικά μέλη.

γ. Πάρεδρα μέλη εγγράφονται μετά από σχετική αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά σπουδών και ειδίκευσης τους και σχετική πρόταση δύο Τακτικών ή Ομοτίμων μελών. Η απόφαση της αποδοχής της αίτησης τους λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα μέλη του Σωματείου είναι δυνατόν να διαγραφούν από τα Μητρώα:

α. Μετά από έγγραφη αίτηση τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Με σχετική απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16, εάν μέλος επιδεικνύει συστηματική απειθαρχία προς τις διατάξεις του καταστατικού ή παραβεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή τιμωρηθεί τελεσίδικα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης της συνδρομής του περισσότερο από δύο χρόνια, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Εάν διαγραφούν από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την ανάληψη των εισφορών ή άλλων καταβολών του προς το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα Τακτικά μέλη της Εταιρείας εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις (χωρίς οφειλές κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος), έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα καταστατικά όργανα με τον περιορισμό του άρθρου 18 παρ. α, σε ότι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν δικαίωμα να ελέγχουν την Διοίκηση, να υποβάλλουν προτάσεις και να συμμετέχουν στις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας. Στις Συνελεύσεις δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται τακτικά μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά το τρέχον έτος.

Τα Ομότιμα, τα Αντεπιστέλλοντα, Επίτιμα και Πάρεδρα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου ή δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 8

α. Λειτουργεί ειδικό τμήμα Αισθητικής Χειρουργικής, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Σωματείου που έχουν ιδιαίτερο επιστημονικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον για τον τομέα αυτό της Πλαστικής Χειρουργικής.

Το τμήμα αυτό θα έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της έρευνας και την προαγωγή των συμφερόντων της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής και θα συνεργάζεται και θα εκπροσωπεί το Σωματείο στην Διεθνή Εταιρεία Αισθητικής Χειρουργικής, καθώς και στα Διεθνή Συνέδρια Αισθητικής Χειρουργικής.

Τα μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να στελεχώσουν το τμήμα αυτό θα υποβάλλουν σχετική δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οποτεδήποτε μετά την έγκριση της εγγραφής τους.

Το τμήμα αυτό θα εκπροσωπείται από τριμελή επιτροπή η οποία θα εκλέγεται από τη ΓΣ μεταξύ των μελών του που θέτουν υποψηφιότητα, με μυστική ψηφοφορία ανά διετία, και η οποία θα συντονίζει τις δραστηριότητες του, τόσο μέσα στα πλαίσια του Σωματείου, όσο και στην εν γένει επιστημονική δραστηριότητα του τμήματος και θα εκπροσωπεί το τμήμα στα Διεθνή Συνέδρια.

Το τμήμα θα έχει την δυνατότητα να εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη διοργάνωση συνεδρίων, ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων ή στην πραγματοποίηση άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία ή μη, με άλλες αντίστοιχες Ελληνικές ή Διεθνείς Οργανώσεις και να προβαίνει στην πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων, ενισχυόμενο από πόρους της Εταιρείας μετά από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το τμήμα ακόμα μπορεί να διοργανώνει και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις ή άλλες δραστηριότητες χωρίς να χρησιμοποιήσει πόρους της Εταιρείας, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να ενεργήσει αντίθετα προς τα συμφέροντα ή τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή κατά παράβαση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή των διατάξεων του καταστατικού. Η λειτουργία δε και η οργάνωση του τμήματος ρυθμίζονται μόνον όπως ορίζεται από το παρόν καταστατικό.

β. Τα τμήματα που έχουν σήμερα συσταθεί είναι σήμερα σε λειτουργία είναι ο τμήμα Εγκαυμάτων, το τμήμα Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χειρός, το τμήμα Ογκολογικής Πλαστικής Χειρουργικής, Πλαστικής Παίδων και συγγενών ανωμαλιών και Αισθητικής Χειρουργικής και για όλα τα τμήματα ισχύουν τα παραπάνω οριζόμενα υπό (α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9

Τους πόρους της Εταιρείας αποτελούν:

α. Το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές των μελών (Τακτικών -Παρέδρων), το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να είναι δυνατόν να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες του Σωματείου. Το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές πρέπει να ορίζονται ίσες για όλα τα μέλη, οι ετήσιες εισφορές όμως των Παρέδρων μελών πρέπει πάντοτε να ορίζονται κάτω του ½ του ποσού που θα καθορίζεται για τα υπόλοιπα μέλη. Η ετήσια εισφορά καταβάλλεται έως τις 28/2 κάθε έτους. Τα πάρεδρα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής τους ως τακτικό μέλος εφόσον διετέλεσαν πάρεδρα μέλη επί διετία τουλάχιστον.

β. Δωρεές, Κληρονομιές, Κληροδοσίες και κάθε άλλο ποσό που νόμιμα θα περιέρχεται στο Ταμείο του Σωματείου και

γ. Οι τόκοι των Κεφαλαίων και γενικά τα εισοδήματα από την περιουσία της Εταιρείας, καθώς και από τις διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως επιστημονικές, εκπαιδευτικές ή κοινωνικές και γενικώς κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για τον προσδιορισμό εσόδων. Έκτακτη εισφορά για την αντιμετώπιση σοβαρού οικονομικού θέματος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας γίνεται με ευθύνη και επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάθεση, εκποίηση ή με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιωμάτων επί της ακίνητης περιουσίας του Σωματείου καθώς και του αποθεματικού κεφαλαίου, είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Για την λήψη τέτοιας απόφασης, στην Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα τα 3/5 του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των 5/6 των μελών που είναι παρόντα.

Η σε χρήμα περιουσία της Εταιρείας κατατίθεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (όψεως ή προθεσμίας) ή χρεόγραφα αξιών σε Τράπεζα ή υποκατάστημα (εντός της Ελλάδος) της επιλογής του Δ.Σ.. Η αλλαγή Τράπεζας είναι δυνατή μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών και των δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας, για την προμήθεια μέσων εκπαίδευσης και τη χορήγηση υποτροφιών, καθώς και, εν γένει για την κάλυψη δαπανών που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του σωματείου.

Κάθε ταμειακό υπόλοιπο αφαιρουμένων των αναγκαίων ποσών για την μηνιαία λειτουργία της Εταιρείας, κατατίθεται εγκαίρως στους εν λόγω λογαριασμούς μερίμνη του ταμία της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11

Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εκτός από τις αρμοδιότητες που ρητά αναφέρονται στα άρθρα αυτού του καταστατικού και των Νόμων, η Γενική Συνέλευση έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον έλεγχο των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τον έλεγχο της διαχείρισης και την έγκριση του απολογισμού.

γ. Την απόφαση για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή την ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τα οποία φέρονται για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή με έγγραφο από το 1/5 τουλάχιστον των μελών.

δ. Την τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 40.

ε. Την διάλυση της Εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39..

στ. Την εκδίκαση εφέσεων κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ζ. Την εκλογή των ελεγκτών και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μεταξύ των μελών της Εταιρείας.

η. Την εκλογή των τριμελών Επιτροπών των Τμημάτων της Εταιρείας που προβλέπονται από το άρθρο 8.

ΑΡΘΡΟ 13

Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν ανά έτος και μάλιστα εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του 1/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και ο λόγος της σύγκλισης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες (30) το πολύ από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Είναι δυνατόν η Γενική Συνέλευση να συμπίπτει και οργανώνεται κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή για το χρονοδιάγραμμα. Θα αποτελεί Γενική Συνέλευση εκλογών όλων των οργάνων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

α. Τα μέλη της Εταιρείας καλούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με ατομικές προσκλήσεις (επιστολικές ή ηλεκτρονικές) στις οποίες αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα και ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μνεία για την επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Οι προσκλήσεις αυτές ταχυδρομούνται ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στα μέλη τριάντα ημέρες (30), προ της καθορισθείσης από το Δ.Σ. ημερομηνίας πρώτης προσελεύσεως για Γενική Συνέλευση, εκτός αν μέλος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την αποστολή των προσκλήσεων ηλεκτρονικά. Την ευθύνη για την ακριβή διεύθυνση διαμονής και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης φέρει έκαστο μέλος, το οποίο σε περίπτωση αλλαγής οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη γραμματεία της Εταιρείας. Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ανακοινώνονται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μερίμνη του Δ.Σ.

β. Τα μέλη που προσέρχονται στην Γενική Συνέλευση, υπογράφουν σε κατάλογο που τηρείται σε κάθε συνεδρίαση και επικυρώνεται από τον ταμία η ταμειακή τους ενημερότητας.

γ. Τα μέλη που κωλύονται να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, μπορούν, εκτός αν πρόκειται περί καταστατικής συνελεύσεως, να αντιπροσωπευτούν από ένα άλλος μέλος το οποίο πρέπει να εξουσιοδοτήσουν με έγγραφο, στο οποίο θα υπάρχει επικύρωση υπογραφής από την γραμματεία του Νοσοκομείου, για τους εργαζόμενους σε διάφορα Νοσοκομεία ή από επίσημη κρατική Αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής τους. Στην περίπτωση που κατά την Γενική Συνέλευση πρόκειται να γίνει και εκλογή Διοικητικού ή Πειθαρχικού Συμβουλίου ή Ελεγκτών, θα πρέπει να υπάρχει ειδική εντολή για την συμμετοχή στην ψηφοφορία. Ο αντιπρόσωπος οφείλει να δηλώσει κατά την προσέλευση του την ιδιότητα του και να καταθέσει στον Πρόεδρο το έγγραφο της πληρεξουσιότητας του. Έκαστο τακτικό μέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπήσει δια εξουσιοδότησης μέχρι ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ταμειακώς ενήμερο. Υποχρεούται δε να καταθέσει την εξουσιοδότηση στο Προεδρείο για επικύρωση της εγκυρότητας προ της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως, άλλως αυτή θεωρείται άκυρη.

δ. Τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου δύναται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται περί καταστατικής συνελεύσεως, και με ηλεκτρονική ψήφο εφόσον το δηλώσουν εγγράφως τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας την καθορίζει το ΔΣ και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά και με ανάλογη ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΠΕΑΧ.

ΑΡΘΡΟ 15

α. Η Γενική Συνέλευση όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει για κάθε θέμα της αρμοδιότητος της όταν παρίσταται το ½ του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

β. Ελλείψει απαρτίας η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ματαιώνεται και η συνέλευση καλείται σε νέα συνεδρίαση μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ματαιώθηκε, οπότε λογίζεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών που προσήλθαν.

γ. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κάθε συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

Οι αποφάσεις της συνέλευσης, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται.

Η λήψη αποφάσεων (παραδοχή ή απόρριψη) γίνεται με ανάταση χειρών ή με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή μελών του ΔΣ γίνεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννέα (9) μέλη, δηλαδή: από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε Συμβούλους. Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

Τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να είναι μέλη Επιτροπών.

ΑΡΘΡΟ 18

α. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν εγγραφεί στην Εταιρεία από τριετίας τουλάχιστον.

β. Τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφη υποψηφιότητα το αργότερο 20 ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Στην ίδια προθεσμία τίθενται οι υποψηφιότητες για το αξίωμα των ελεγκτών, και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αλλά και για τις επιτροπές.

Εφόσον δεν υπάρξουν ενδεχομένως υποψηφιότητες για εκλογή σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω σώματα, το ΔΣ καταρτίζει πίνακα υποψηφιοτήτων για τις κενές θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 19

α. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατ’ αρχήν σε Τακτική Συνέλευση.

β. Η εκλογή διεξάγεται υπό την εποπτεία επιτροπής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και τρεις (3) ψηφολέκτες που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της εκλογής. Μαζί με τους τρεις πιο πάνω ψηφολέκτες εκλέγονται και άλλα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

γ. Πριν από την έναρξη της εκλογής, ο Πρόεδρος αναρτά σε εμφανή θέση τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου, για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,το αξίωμα των ελεγκτών και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το ψηφοδέλτιο αποστέλλεται (είτε επιστολικά είτε ηλεκτρονικά) σε όλα τα Μέλη και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΠΕΑΧ.

δ. Τα μέλη της Εταιρείας ψηφίζουν για τον εαυτό τους ή και σαν πληρεξούσιοι άλλου μέλους αφού ελεγχθεί από την επιτροπή το σχετικό δικαίωμα τους καθώς και του εξουσιοδοτούντος και υπογράψουν σε σχετική κατάσταση που τηρείται για την ψηφοφορία. Τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη, μπορούν να αποστέλλουν με συστημένη επιστολή τα ψηφοδέλτια τους, κανονικά συμπληρωμένα, ώστε να παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας μέχρι της προηγούμενης των αρχαιρεσιών, Τα ψηφοδέλτια βρίσκονται μέσα στον καλά σφραγισμένο φάκελο, που και αυτός θα βρίσκεται μέσα στην συστημένη επιστολή του Μέλους που ψηφίζει. Κατά τις αρχαιρεσίες ανοίγονται οι συστημένες επιστολές, ανευρίσκεται το όνομα του μέλους στον κατάλογο των μελών, διαγράφεται το όνομα και αμέσως με ευθύνη του Προέδρου, ο ειδικός ομοιόμορφος καλά σφραγισμένος φάκελος ρίχνεται μέσα στην κάλπη.

ε. Κάθε ψηφοδέλτιο περιέχει 5 στήλες:

Στην πρώτη στήλη γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου.

Στη δεύτερη στήλη γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην τρίτη στήλη γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για τις τακτικές και αναπληρωματικές θέσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Στην τέταρτη στήλη γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα των Ελεγκτών.

Στην πέμπτη στήλη γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων για την εκλογή της τριμελούς επιτροπής κάθε τμήματος του σωματείου.

στ. Τα θέματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της ψηφοφορίας ή της διαλογής των ψήφων λύνονται με απόφαση της Επιτροπής με πλειοψηφία.

ζ. Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η Επιτροπή εφ’ όσον δεν υπάρχουν ή δεν προσέρχονται άλλοι ψηφοφόροι οχι όμως πριν παρέλθει μία τουλάχιστον ώρα από την έναρξη της ψηφοφορίας.

θ. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων. Κάθε ψηφοδέλτιο αριθμείται και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, μετά δε την λήξη της καταμέτρησης συντάσσεται πίνακας στον οποίο γράφονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο καθένας, καθώς και πίνακας των εκλεγομένων μελών και τριών επιλαχόντων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των εκλεγμένων για το αξίωμα των Ελεγκτών και μάλιστα κατά σειρά εκλογής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αποφασίζεται δια κλήρου. Οι πίνακες υπογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 20

α. Μετά την οριστική επικύρωση της εκλογής ο εκλεγείς Πρόεδρος καλεί μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή, τους υπόλοιπους συμβούλους για την συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εαν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία στη δεύτερη ψηφοφορία η εκλογή αποφασίζεται με κλήρο.

β. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η θέση του μέλους, η εκλογή του οποίου ακυρώθηκε, συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί πληρώσεως κενουμένης θέσεως (παρ. γ. αυτού του άρθρου) μέσα σε τρείς μήνες από την ακύρωση της εκλογής. Οι εν τω μεταξύ πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την αντικατάσταση του μέλους η εκλογή του οποίου ακυρώθηκε είναι έγκυρες, έστω και εάν σε αυτές συμμετείχε το μέλος αυτό.

δ. Όταν κενωθεί η θέση του Προέδρου ή Συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο, η θέση συμπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς ή τους επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής. Σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποδέχονται ή δεν μπορούν να αποδεχθούν την εκλογή, ο αντικαταστάτης της εκλέγεται από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα που κενώθηκε η θέση των υποψηφίων, που δεν εξελέγησαν για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκλογή η οποία εξέλεξε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή εαν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι μεταξύ των υπολοίπων μελών της Εταιρείας τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής. Η εκλογή αυτή επικυρώνεται υποχρεωτικά από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την τυχόν ακύρωση της εκλογής και την αντικατάσταση του μέλους από την Γενική Συνέλευση, οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους που εξελέγει είναι νόμιμες. Η Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που τυχόν δεν επικυρώσει την εκλογή του μέλους για την πλήρωση της θέσης που κενώθηκε, συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε 10 ημέρες, από την ημέρα κατά την οποία ακύρωσε την εκλογή και εκλέγει νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται δε ανάλογα τα παραπάνω άρθρα.

ε. Μετά την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, συγκαλείται μερίμνη του νέου Προέδρου εντός του πρώτου δεκαπανθημέρου κοινή συνεδρίαση του απερχομένου και παραλαμβάνοντοςΔιοικητικού Συμβουλίου και γίνεται δια πρωτοκόλλων η παράδοση της γραμματείας, του ταμείου και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Ομοίως ενημερώνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για εκκρεμούντα ζητήματα.

ΑΡΘΡΟ 21

α. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για 2 χρόνια, τα δε μέλη του είναι επανεκλέξιμα.

β. Σύμβουλος ο οποίος αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις περι κενουμένων θέσεων διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 22

Εκτός από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του καταστατικού, στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει:

α. Η Διοίκηση, διαχείριση και παρακολούθηση των υποθέσεων της Εταιρείας

β. Η ευθύνη της διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

γ. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων της Εταιρείας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.

δ. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού.

ε. Η προπαρασκευή και εισήγηση επί των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

στ. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

ζ. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού κάθε αρχής και τρίτων.

θ. Η σύσταση επιτροπών μελέτης ή τέλεσης συγκεκριμένης εργασίας στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας

ι. Η χορήγηση άδειας απουσίας στα μέλη του.

ια. Η σύναψη συμβάσεων με τις οποίες η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

ιβ. Κάθε άλλη εργασία ή ενέργεια που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή που ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο ή το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του με απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 23

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μια φορά τουλάχιστον κάθε μήνα στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν ζητηθεί με έγγραφο από τρία μέλη του Συμβουλίου.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα είναι μεγαλύτερος των απόντων.

γ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα που αφορούν την προσωπική κατάσταση των μελών, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

δ. Κατά την συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται απο όλα τα μέλη που παρίστανται, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από αίτηση μελών οι γνώμες και οι προτάσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 24
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκτός από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεων του και των Γενικών Συνελεύσεων.

β. Εισηγείται την λήψη μέτρων που αφορούν την πρόοδο της Εταιρείας ή την επίτευξη του σκοπού της.

γ. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία της Εταιρείας.

δ. Εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή των αποφάσεων που τυχόν λαμβάνονται κατά τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Εταιρείας.

ε. Αριθμεί και μονογράφει τα βιβλία της Εταιρείας.

Τον Πρόεδρο εάν κωλύεται ή απουσιάζει, τον αντικαθιστά στα καθήκοντα και αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και εάν κωλύεται και αυτός, ένα άλλο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εκτός από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο Γενικός Γραμματέας:

Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων και όπου τηρούνται πρακτικά των επιστημονικών συγκεντρώσεων και άλλων πράξεων της Εταιρείας.

Τηρεί το μητρώο των μελών και τα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας χρήσιμα βιβλία, ενεργεί την αλληλογραφία της Εταιρείας σύμφωνα με τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί τα αρχεία και τις σφραγίδες της Εταιρείας.

Παραλαμβάνει τα έγγραφα έντυπα και επιστολές που στέλνονται, εκτός αυτών που απευθύνονται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία της Εταιρείας.

Τον Γενικό Γραμματέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 26
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

Εκτός από τα καθήκοντα που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο ταμίας:

α. Φυλάσσει την σε χρήμα ή άλλη περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις εισφορές των μελών, τηρεί βιβλίο απογραφής της περιουσίας της Εταιρείας και τα τακτικά βιβλία των εσόδων-εξόδων των οποίων οφείλει να υποβάλλει ενημερωτική κατάσταση όποτε του ζητηθεί προς την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υποχρεωμένος να δίδει ακριβή λογοδοσία (ισολογισμό) κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

β. Εισπράττει κάθε ποσόν που καταβάλλεται ή περιέρχεται με οποιοδήποτε τρόπο στο ταμείο της Εταιρείας και εκδίδει τη σχετική απόδειξη.

γ. Φυλάσσει το μικρό ταμείο για τα τρέχοντα έξοδα της Εταιρείας και ενεργεί τις πληρωμές των υποχρεώσεων της Εταιρείας, επιμελείται δε και για την έκδοση των σχετικών επιταγών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα πιο πάνω άρθρα, παραλαμβάνοντας και φυλάσσοντας με ευθύνη του τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις.

Ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας εκτός από τα καθήκοντα που ορίζονται σε άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού διαχειρίζονται την περιουσία και διενεργούν τις πληρωμές και τις εισπράξεις βάσει των υποχρεώσεων της Εταιρίας από οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, φυλάσσοντας με ευθύνη τους τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο ταμίας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ.

Τα μέλη της Εταιρείας στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, θα διέπονται από τις κάτωθι γενικές αρχές και ιδεώδη:

1. Θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο σύμφωνα με τα ανθρωπιστικά ιδεώδη σεβόμενοι πάντα την αξιοπρέπεια των ασθενών των.

2. Θα είναι νομοταγείς, θα τιμούν τις αρχές του ιατρικού λειτουργήματος και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα διακατέχονται από αυτοπειθαρχία και αίσθημα ευθύνης.

3. Θα ενδιαφέρονται (στο μέτρο του δυνατού), για τη βελτίωση των ιατρικών ικανοτήτων των, συμμετέχοντες στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και δεν θα διστάζουν να προσφέρουν τις επιστημονικές τους γνώσεις επ’ ωφελεία του συνόλου.

4. Θα ενδιαφέρονται για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και της ειδικότητας, από εκείνους που καταστρατηγούν κανόνες δεοντολογίας ή είναι αποδεδειγμένης επαγγελματικής ανεπαρκείας.

5. Σε καταστάσεις επειγούσης ανάγκης, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους προσήκοντος όπου αυτό ζητηθεί.

6. Θα διακατέχονται από πνεύμα δικαιοσύνης και εντιμότητος στις συναλλαγές τους και θα μεριμνούν οι αμοιβές τους να είναι ανάλογες της σοβαρότητας της εκάστοτε ιατρικής πράξεως πάντα σε συνάρτηση και με την φύση των παρεχομένων υπηρεσιών.

7. Δεν θα αντιτίθενται στην συγκρότηση ιατρικού συμβουλίου όπου αυτό απαιτείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου τίθεται σε αμφιβολία η ποιότητα των παρασχεθησών ιατρικών υπηρεσιών ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο χειρισμό καταστάσεων, είναι δυνατόν να ζητείται συνδρομή από τα προς τούτο θεσμοθετημένα όργανα της εταιρείας.

8. Θα μεριμνούν κατά την έκδοση γνωματεύσεων, ώστε να εκθέτουν με λιτότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά, περιγράφοντας ευρήματα εκ της αντικειμενικής εξέτασης και θα προσδιορίζουν την κατά την κρίσιν τους απαιτούμενη θεραπεία, αποφεύγοντας σχολιασμούς και προσωπικές κρίσεις, αναφέροντας πάντα σύμφωνα με το νόμο το σκοπό έκδοσής των και το λήπτη.

9. Θα χορηγούν φάρμακα ή σκευάσματα ή θεραπευτικά σχήματα και θα κάνουν χρήση συσκευών μόνο αποδεδειγμένης θεραπευτικής αξίας και πάντα προ όφελος των ασθενών τους.

10. Θα τηρούν το ιατρικό απόρρητο έναντι τρίτων ως ο νόμος επιβάλλει, εκτός αν ζητηθεί κατάθεση ενώπιον δικαστικών αρχών κατόπιν σύννομης κλητεύσεως.

11. Θα τιμούν τα ιδεώδη του ιατρικού επαγγέλματος και θα προσπαθούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην βελτίωση του συστήματος υγείας, της ειδικότητος και της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών.

12. Ο ιατρός οφείλει να σέβεται την ιατρική αμοιβή και απαγορεύεται να συμμετέχει σε ιστοσελίδες εκπτωτικών προσφορών.

13. Αποτελούν παραπτώματα δεοντολογικής συμπεριφοράς και ελέγχονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της εταιρείας με πρόταση του Δ.Σ.:

α. Τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις Δικαστηρίων για ατιμωτικά εγκλήματα (ενδεικτικά απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή) ή υποθέσεις που άπτονται της ιατρικής ηθικής και των Νόμων του Ε.Σ.Υ.

β. Η δημοσίευση παραπλανητικών κειμένων ή διαφημίσεων με σκοπό την δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων ή ανέφικτων προσδοκιών στο κοινό, όσον αφορά την υπεροχή μεθόδων ή προσωπικών ικανοτήτων έναντι των άλλων ειδικών συναδέλφων.

Η κατά τον ίδιο τρόπο διάδοση ιδεών ή απόψεων με σκοπό την πρόκληση ανασφάλειας, φόβου ή συναισθηματικής αστάθειας του κοινού, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες συναδέλφων και την δημιουργία πνεύματος διακρίσεων και επαγγελματικής απαξίωσης μεταξύ των συναδέλφων.

γ. Η διάδοση μέσω εντύπων ή ηλεκτρονικών Μέσων Μ.Ε., ιδεών ή απόψεων με σκοπό την αυτοπροβολή και με αναφορά στο πρόσωπο συγκεκριμένου συναδέλφου, ως το κατ’ εξοχήν ικανό να εκτελεί συγκεκριμένο είδος πλαστικών επεμβάσεων υπερέχοντας έναντι των άλλων ειδικών συναδέλφων με σκοπό την επαγγελματική επικράτηση.

δ. Η δημόσια ή ενώπιον τρίτων έκφραση υποτιμητικών σχολίων για άλλους συναδέλφους.

ε. Η χρήση επιστημονικών τίτλων ή κρατικών θέσεων ή Πανεπιστημιακών ή Μεταπτυχιακών διπλωμάτων μη νομίμως κεκτημένων προς δημιουργία εντυπωσιασμού και αθέμιτου ανταγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 28

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά και εκλέγεται μεταξύ των Τακτικών και Ομότιμων μελών της Εταιρείας τα οποία είναι εγγεγραμμένα από δεκαετίας τουλάχιστον στην Εταιρεία.

Η εκλογή των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται μαζί με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 18 και με την αντίστοιχη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19.

Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι για 2 χρόνια και συμπίπτει με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια, προεδρεύεται από το μέλος που πλειοψήφησε ή σε περίπτωση ισοψηφίας από το αρχαιότερο στο επάγγελμα μέλος και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία.

Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη και τηρούνται μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 30

Μόλις υποβληθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο καταγγελία κατά μέλους ή εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε παράπτωμα, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση του εάν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζεται ο φάκελος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 31

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε κάποιο από τα μέλη του την εξέταση μαρτύρων.

ΑΡΘΡΟ 32

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει το ενδιαφερόμενο μέλος σε απολογία τάσσοντας ορισμένη προθεσμία.

Μετά την απολογία ή την μη εμφάνιση του μέλους μέσα στην προθεσμία που έταξε, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει την οριστική του απόφαση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την απολογία ή την λήξη της προθεσμίας που τάχθηκε. Την απόφαση του αυτή γνωστοποιεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο στον ενδιαφερόμενο μέλλος και την αποστέλλει μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοσή της με συστημένη επιστολή.

Το μέλος που τιμωρείται έχει το δικαίωμα μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα που παρέλαβε την απόφαση, να καταθέσει στον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου έφεση κατά της απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να αναπέμψει στην προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό, έχει την εξουσία να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή να διατάξει νέα ανάκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 33

Σαν πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται:

α. Παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών που επιβάλλονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή των Νόμων.

β. Διαγωγή αναξιοπρεπής ή ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του ιατρού.

γ. Αποδεδειγμένη αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ιατρού, ακόμη και αν αυτό δεν αποτελεί ποινικά διώξιμη πράξη.

ΑΡΘΡΟ 34

Οι επιβαλλόμενες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι:

α. Επίπληξη

β. Προσωρινή διαγραφή μέχρι ενός έτους

γ. Οριστική διαγραφή από τα μητρώα της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 35
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ως Ελεγκτές της Εταιρείας εκλέγονται δύο από τα Τακτικά μέλη της Εταιρείας, με θητεία δύο χρόνων, η οποία συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 18 και 19 του καταστατικού.

Οι ελεγκτές ελέγχουν τα βιβλία και γενικά την διαχείριση της περιουσίας από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλουν έκθεση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 15 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, στην οποία για οποιοδήποτε λόγο θα λογοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή οποτεδήποτε τους ζητηθεί με έγγραφο από το 1/3 των Τακτικών και Ομότιμων μελών της Εταιρείας.

Οι εκθέσεις των Ελεγκτών υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36

Η Εταιρεία οργανώνει συγκεντρώσεις επιστημονικού περιεχομένου (όπως ενδεικτικά Συνέδρια- Ημερίδες- Σεμινάρια κ.τ.λ.).

Οι συγκεντρώσεις αυτές οργανώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το Τμήμα Αισθητικής και άλλα Τμήματα με την επιστασία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι λεπτομέρειες της οργάνωσης και της διεξαγωγής των συγκεντρώσεων καθώς και ο αριθμός αυτών που θα συμμετάσχουν ως οργανωτική επιτροπή, καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται στις αντίστοιχες προς την ειδικότητα Διεθνείς Οργανώσεις (I.P.R.A.S.) και της Ενωμένης Ευρώπης U.E.M.S- (E.B.O.P.R.A.S.) κ.λ.π. με Τακτικά Μέλη της, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του Π.Ι.Σ. όπου απαιτείται.

Η Εταιρεία οργανώνει ανά διετία το Πανελλήνιο Συνέδριο καθώς και άλλες επιστημονικές συγκεντρώσεις. Μελετά, προτείνει, σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως, καθώς και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής σε όλα τα θέματα του Γνωστικού της Αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 37

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα χωρίς καμία ειδοποίηση να προβαίνει σε δημοσίευση ή εκτύπωση των κατά την διάρκεια των πιο πάνω συγκεντρώσεων ανακοινώσεων, ομιλιών ή εργασιών χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης αυτών που κάνουν τις ανακοινώσεις, τις εργασίες ή των ομιλητών.

Η Εταιρεία απονέμει ηθικές αμοιβές και χρηματικά έπαθλα τα οποία είναι:

1. Έπαινος

2. Τιμητική πλακέτα

3. Χάλκινο μετάλλιο

4. Αργυρούν μετάλλιο

5. Χρυσούν μετάλλιο

6. Χρηματικό έπαθλο

Η σχεδίαση των ανωτέρω, ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του οποίου θα ορισθούν και οι προϋποθέσεις απονομής των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 38

Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά μνημονεύεται πιο πάνω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 15 και 16, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ο οποίος πρέπει και να μνημονεύεται στην απόφαση. Το μέλος που παύθηκε, αντικαθίσταται από την Γενική Συνέλευση κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού περί πληρώσεως κενούμενης θέσης συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 39

Η διάλυση της Εταιρείας επέρχεται:

α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα για αυτό το λόγο και στην οποία παρίστανται τα 4/5 τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η σχετική δε απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που είναι παρόντα είτε

β. Ευθύς ως ο αριθμός των μελών είναι μικρότερος από είκοσι.

Η περιουσία της Εταιρείας μετά την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, εάν δεν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει την διάλυση, μεταβιβάζεται από τον κατά την διάλυση της Εταιρείας Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εαν δεν υπάρχει Πρόεδρος από τα εναπομείναντα κατά την διάλυση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τα οποία παρέχεται με το καταστατικό αυτό η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, η περιουσία διατίθεται για τον εξοπλισμό μονάδος Πλαστικής Χειρουργικής κατά προτίμηση νεοϊδρυθείσης. Ομοίως δωρίζεται και η Βιβλιοθήκη.

ΑΡΘΡΟ 40

Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρίστανται τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή είναι ταμειακώς εντάξει κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση που οι επιστημονικές εταιρείες πράγματι καταστούν μετά από τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος τα αρμόδια όργανα για την εκπαίδευση και ειδίκευση των ιατρών, σύμφωνα με την πρόταση του ΚΕΣΥ, η Διοίκηση της εταιρείας οφείλει αμελλητί να συγκαλέσει ΓΣ για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΕΠΕΑΧ, ώστε αυτό να εναρμονιστεί αναλόγως. Και τούτο, με δεδομένο ότι είναι η εταιρεία είναι η μόνη αντιπροσωπευτική επιστημονική εταιρεία για την ειδικότητα της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και συνακόλουθα ο πλέον κατάλληλος φορέας για την ανάληψη του εκπαιδευτικού προγράμματος και χορήγησης ειδικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 41

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 42

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 43

Το παρόν καταστατικό της εταιρείας που συντάχθηκε αρχικά την 20-3-1969 και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4-3-1993, 28-3-1997, 29-11-2003 περιέχει 43 άρθρα μετά από τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα την 18-1-2014 από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 18/1/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.