ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Δελτίο τύπου Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στα Μ.Μ.Ε. τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας από την ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) σχετικά με τον αριθμό των αισθητικών πλαστικών επεμβάσεων (χειρουργικών και μη χειρουργικών) κατά το 2011. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, η Ελλάδα εμφανίστηκε να κατέχει τη 2η θέση παγκοσμίως ανά 1000 κατοίκους στις αισθητικές χειρουργικές και μη χειρουργικές επεμβάσεις.

Η Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής βάσει εμπειρίας, επειδή δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία από τους κρατικούς φορείς, θεωρεί τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν διογκωμένα και υπερβολικά, γεγονός που διαστρεβλώνει την κοινωνικο-οικονομική εικόνα της χώρας μας.

Μετά από ενδελεχή διερεύνηση του θέματος από μέρους της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ., καθώς και επικοινωνία με τον φορέα διεξαγωγής της έρευνας, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για την Ελλάδα προέρχονται από τη συλλογή μόλις 14 ερωτηματολογίων, δείγμα το οποίο στατιστικά θεωρείται ανεπαρκές για την εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, και λόγω του ανεπαρκούς δείγματος, τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν για την Ελλάδα, είναι προϊόν αυθαίρετης αναγωγής στο σύνολο των Ελλήνων πλαστικών χειρουργών και βασίστηκε κατά το 50% στις απαντήσεις του συνόλου των Ευρωπαίων πλαστικών χειρουργών, αγνοώντας άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, αλλά πάνω απ όλα την πραγματική εικόνα όσον αφορά στον πραγματικό αριθμό των εκτελεσθέντων χειρουργικών και μη χειρουργικών επεμβάσεων.

Όπως ξεκάθαρα διαφαίνεται από τα παραπάνω, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για την Ελλάδα απέχουν κατά πολύ από την πραγματικότητα. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Ελλάδας το 2011 ήταν ήδη σε ύφεση, γεγονός που δεν επιτρέπει να συμπεραίνουμε αυθαίρετα την αύξηση στον αριθμό των αισθητικών πλαστικών χειρουργικών και μη χειρουργικών επεμβάσεων προβάλλοντας μια λανθασμένη εικόνα του Έλληνα πολίτη.