11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ., στις 5-7 Νοεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη

Απαραίτητη προϋπόθεση βράβευσης μιάς εργασίας αποτελεί η ιδιότητα μέλους της ΕΕΠΕΑΧ, οποιασδήποτε βαθμίδας, έστω και ενός εκ των συγγραφέων της.

ΒΡΑΒΕΙΟ "Γ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ"

Αθλοθετούμενο από την οικογένεια του αείμνηστου Γεωργίου Πολυκράτη, θεμελιωτή της Ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής στην Ελλάδα, το βραβείο αυτό αποτελεί χρηματικό έπαθλο 1.000 ΕΥΡΩ

, συνοδευόμενο από Αναμνηστική Πλακέτα και Δίπλωμα της ΕΕΠΕΑΧ. Απονέμεται κατά την τελετή έναρξης του Πανελληνίου Συνεδρίου στην καλύτερη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, η οποία πρέπει να είναι πρωτότυπη και πλήρως τεκμηριωμένη.

Η πλήρης εργασία υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σε αρχείο .doc ή .pdf, στη Γραμματεία του Συνεδρίου τουλάχιστον ένα μήνα πρίν την ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου. Η δομή της εργασίας είναι η εξής: τίτλος, περίληψη (max 250 λέξεις), εισαγωγή-σκοπός, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση, συμπεράσματα, βιβλιογραφικές αναφορές, εικόνες & λεζάντες εικόνων. Προτείνεται η κάθε εργασία να μήν ξεπερνά τις 18-20 δακτυλογραφημένες σελίδες (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12, διπλό διάστημα) συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, σχημάτων και εικόνων.

Στον τίτλο και στο κείμενο της εργασίας δεν πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των συγγραφέων, ούτε το κέντρο προέλευσής της. Τα στοιχεία αυτά περιέχονται σε ξεχωριστό αρχείο (.doc ή .pdf) που συνυποβάλλεται στη Γραμματεία του Συνεδρίου με τον τίτλο της εργασίας. Οι υποψήφιες εργασίες θα αξιολογηθούν από την ειδική 3μελή Επιτροπή Βράβευσης του Συνεδρίου.

Οι συγγραφείς των υποψήφιων για βράβευση εργασιών πρέπει να παρίστανται στην τελετή έναρξης του Συνεδρίου. Είναι ενδεχόμενο να τους ζητηθεί να παρουσιάσουν τις εργασίες τους κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εφόσον το αποφασίσει η Οργανωτική Επιτροπή. Η διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

Οι εργασίες που υποβάλλονται για βράβευση δεν μπορεί να υποβληθούν ως ελεύθερες ή αναρτημένες ανακοινώσεις.

Τα ονόματα των βραβευθέντων δημοσιεύονται στον Κατάλογο Μελών της Εταιρείας.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΕΠΕΑΧ για την καλύτερη κλινική μελέτη

Βραβείο με χρηματικό έπαθλο 1.000 ΕΥΡΩ, για την καλύτερη κλινική μελέτη που θα υποβληθεί για να παρουσιαστεί ως Ελεύθερη Ανακοίνωση.

Όλες οι κλινικές μελέτες που θα υποβληθούν ως ελεύθερες ανακοινώσεις κρίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια από ειδική 5μελή επιτροπή που αποτελείται από τα τρία μέλη της Επιτροπής Βράβευσης καθώς και τον Πρόεδρο και συμπρόεδρο της συνεδρίας, στην οποία παρουσιάζεται η εργασία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μιας εργασίας είναι η παρουσίασή της στο Συνέδριο, όπως έχει οριστεί στο Επιστημονικό πρόγραμμα.

Το βραβείο απονέμεται στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΕΠΕΑΧ για την καλύτερη αναρτημένη εργασία

Βραβείο με χρηματικό έπαθλο 500 ΕΥΡΩ για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση. Οι αναρτημένες εργασίες κρίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια από 5μελή επιτροπή αποτελούμενη από τα τρία μέλη της Επιτροπής Βράβευσης, τον Πρόεδρο και ένα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, που θα οριστεί για τον σκοπό αυτό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την βράβευση της εργασίας είναι η παρουσίασή της στο Συνέδριο.

Το βραβείο απονέμεται στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου.