Στο πλαίσιο του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία:

ΒΡΑΒΕΙΟ «Γ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ»

Βραβείο Γ. Πολυκράτη

Αθλοθετούμενο από την οικογένεια του αείμνηστου Γεωργίου Πολυκράτη, θεμελιωτή της Ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής στην Ελλάδα, το βραβείο αποτελείται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ συνοδευόμενο από δίπλωμα της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. Το βραβείο αυτό απονέμεται για την καλύτερη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, η οποία πρέπει να είναι πρωτότυπη και πλήρως τεκμηριωμένη, και να έχει ακολουθηθεί με σαφήνεια η διαδικασία της έρευνας ή του πειράματος. Επιπλέον δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί ως διατριβή ούτε να έχει δημοσιευτεί στην Ελληνική ή διεθνή βιβλιογραφία και να μην έχει ανακοινωθεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο. Οι υποψήφιες προς βράβευση εργασίες υποβάλλονται με την ίδια διαδικασία υποβολής όλων των ανακοινώσεων του συνεδρίου (Ελεύθερων, Εκτενών, Ε-posters) ηλεκτρονικά και με δήλωση της υποψηφιότητας για βράβευση. Οι συγγραφείς των υποψήφιων προς βράβευση εργασιών πρέπει να παρίστανται και στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου. Υπάρχει το ενδεχόμενο και πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να παρουσιάσουν τις εργασίες τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, εφόσον αποφασιστεί από την Επιστημονική Επιτροπή.

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.

Αποτελεί βραβείο με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ για την καλύτερη ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. Όλες οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις κρίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια από ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο μοιράζεται στις ισοβαθμίσασες εργασίες. Το βραβείο απονέμεται κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.

Αποτελεί βραβείο με χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ για την καλύτερη ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Όλες οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις κρίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια από ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο μοιράζεται στις ισοβαθμίσασες εργασίες. Το βραβείο απονέμεται κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου.